3.สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษา

สถานศึกษาสังกัด สปช. จำนวน 40 โรงเรียน 424 ห้องเรียน ครู 385 คน นักเรียน 10,610   คน
สถานศึกษาสังกัด สศ. จำนวน 2 โรงเรียน 18 ห้องเรียน ครู 42 คน นักเรียน 672 คน
สถานศึกษาสังกัด สช. จำนวน 6 โรงเรียน 67 ห้องเรียน ครู 118 คนนักเรียน 2,254 คน
รวม โรงเรียน 48 โรงเรียน ห้องเรียน 509 ห้องเรียน ครู 545 คน นักเรียน 13,566 คน
*โรงเรียนกันดาร  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร 2524 จำนวน 24 โรง

3.2 การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

                -  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 91 % ศาสนาพุทธ ประมาณ 8 % และศาสนาอื่น ๆ ประมาณ 1 %

มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
    วัด ที่พักสงฆ์            จำนวน  5    แห่ง
    มัสยิด                      จำนวน  70  แห่ง

3.3 การสาธารณสุข

มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้

  1. โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
  2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  3. สถานีอนามัย
  4. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
  5. คลินิกแพทย์เอกชน
  6. คลินิกผดุงครรภ์
  7. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
  8. ร้านขายยาบรรจุเสร็จ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
15
1
2
1
2
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 1 แห่ง

3.5 การสาธารณูปโภค

มีการประปาระดับอำเภอและตำบล หมู่บ้าน ดังนี้

-     การประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  2  แห่ง  ไดแก่  การประปาส่วนภูมิภาคยือราแป และการประปาส่วนภูมิภาครือเสาะ
-     แหล่งน้ำกิน-น้ำใช้  ประเภทอื่น
-     บ่อน้ำบาดาล                          จำนวน  102   บ่อ
-     บ่อน้ำตื้น                                จำนวน  138   บ่อ
-     ถังเก็บน้ำ                                จำนวน   71    แห่ง
-     โอ่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน   21    ใบ

4.ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1 ทรัพยากรดิน

-  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

4.2 ทรัพยากรน้ำ

- มีแม่น้ำสายบุรี 1 สาย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี อำเภอสุคีริน ไหลผ่านอำเภอจะแนะ อำเภอศรีสาคร และอำเภอรือเสาะ  โดยผ่านตำบลรือเสาะ ตำบลเรียง และตำบลสาวอ รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีสระน้ำ ฝายน้ำล้นและอื่น ๆ อีก 50 แห่ง

4.3 ทรัพยากรป่าไม้

-  อำเภอรือเสาะ  มีพื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง คือ ป่า ปริลยอ มีพื้นที่ 34,375 ไร่

<< 1  2  3  4  5