ข้อมูลทั่วไปของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 

1.สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก เป็นหนึ่งใน 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนราธิวาส    ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  47 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่ อำเภอรือเสาะมีเนื้อที่ประมาณ  468.32  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 292,702.5 ไร่

1.3 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอรามัน จังหวัดยะลาและอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสาคร และอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ

           สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ สภาพดินโดยทั่วไปเป็น ดินร่วนปนทราย   มีพื้นที่ภูเขามากอยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของอำเภอ  มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน

1.5 ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม - เดือนกุมภาพันธ์

                            

1.6 การปกครอง

แบ่งการปกครองตามพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แบ่งการปกครองเป็น  9  ตำบล   72 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับ

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รือเสาะ
รือเสาะออก
สาวอ
สามัคคี
สุวารี
ลาโละ
บาตง
เรียง
โคกสะตอ

10
5
7
9
8
9
8
8
8

63.501
41.67
40.681
40.627
61.571
59.533
65.486
39.638
55.564

รวม

72

468.324

การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง ดังนี้
      องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ
      องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
      องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี
      องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
      องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
      องค์การการบริหารส่วนตำบลสาวอ
      องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
      องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง

1.7  ครัวเรือน

มีครัวเรือนทั้งหมด  9,179  ครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกร  8,492  ครัวเรือน
ครัวเรือนอื่น ๆ           687  ครัวเรือน

1  2  3  4  5 >>