2.สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 การเกษตรกรรม

                       

               อำเภอมีพื้นที่ทั้งหมด 292,702.5 ไร่ พื้นที่ถือครอง 258,703 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 201,598 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 194,909 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 33,996.12 ไร่ ครอบครัวเกษตร จำนวน 8,492 ครัวเรือน สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญๆ แยกได้เป็น

ทำนา
      เนื้อที่นาทั้งหมด                                                           13,170                   ไร่
      เนื้อที่นา (จริง)                                                             10,313                   ไร่
      เนื้อที่นาร้าง                                                                  2,857                    ไร่
ไม้ผล
      เนื้อที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด                                                12,014                   ไร่
      ลองกอง                                                                         4,838                   ไร่          
      เงาะ                                                                              1,053                   ไร่
      มังคุด                                                                               524                   ไร่
      ทุเรียน                                                                          2,688                    ไร่
      ไม้ผลอื่น ๆ                                                                    2,901                    ไร่
ไม้ยืนต้น
      เนื้อที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด                                         167,868                    ไร่
      ยางพารา                                                                   161,487                    ไร่
      มะพร้าว                                                                         1,715                    ไร่
      ปาล์มน้ำมัน                                                                       131                    ไร่
      ไม้ยืนต้นอื่น ๆ                                                                4,535                    ไร่
เนื้อที่ปลูกพืชไร่-พืชผักทั้งหมด                                 2,022                    ไร่          
เนื้อที่อื่น ๆ                                                         33,996.12              ไร่

2.2 การอุตสาหกรรม

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
ตำบลรือเสาะ        มีโรงงานรมควันยาง  จำนวน  3  แห่ง
ตำบลสาวอ            มีโรงงานรับซื้อและแปรรูปไม้ยาง  จำนวน  1  แห่ง

2.3 การพาณิชย์

-  มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  จำนวน  3  แห่ง
-  มีธนาคาร  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย  ธกส.
-  มีสหกรณ์จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  สหกรณ์อำเภอรือเสาะ

2.4 การท่องเที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ หนองบัวบากง หาดม้า น้ำตกยือลาแป สวนกาญจนาภิเษก และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ECOTOURISM)  ชมนกเงือกเทือกเขา รือเสาะ-ยี่งอ-บาเจาะ

1  2  3  4  5 >>